Cơ bản hoàn chỉnh hạ tầng vào năm 2025

Huyện Nhơn Trạch đang tập trung nguồn lực cho hạ tầng kỹ thuật nhằm 2 ...